ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


2014. szeptember 1.

 

Bevezető

Net-Tech Consulting Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) határozza meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó általános feltételeit.

 

Az ÁSZF-et a szolgáltató honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. Az ÁSZF módosítása esetén az új szöveget a változások hatályba lépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. , illetve a 4.2. pontokban részletezett eljárási rend szabályai szerint.

 

SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:

Net-Tech Consulting Kft.
1191. Budapest, Kisfaludy utca 16. 6/18.
Bank:
CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám:
10700347-42295804-51100005 (HUF),
10700347-42295804-50000005 (EUR)
IBAN szám:
HU88-1070-0347-4229-5804-5110-0005
SWIFT:
CIBHHUHB

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Ügyfélszolgálati telefon: +36 30 426 6905 (hívható hétköznap 10:00-16:00-ig)

 

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az általa a megrendelő lapon kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. Megrendelő a szolgáltatás által az Internet információs társadalmának részesévé válik, ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére küldhet, továbbíthat, illetve egyéb úton nyilvánosan megoszthat. Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges.
Ön nem veszi meg a Net-Tech Consulting Kft. által készített szoftveralkalmazásokat, hanem engedélyt kap azok használatára. A Net-Tech Consulting Kft. marad az összes Net-Tech Consulting Kft. által készített szoftveralkalmazás példányának a tulajdonosa azután is, hogy Ön telepítette azokat készülékeire, vagy használatba vette. A Net-Tech Consulting Kft. megkötések nélkül ruházhatja át ezeknek a Megállapodásoknak egy részét vagy az egészét. Ön semmilyen harmadik fél részére nem adhatja ki a Megállapodások egy részét vagy egészét, továbbá a licenc keretében nem adhat tovább allicencet.

 

 

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató köztelezettségeinek teljesítése a megrendelés  pénzügyi teljesítése után kezdődik!


2.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99.9%-os rendelkezésre állás mellett - a megrendelő részére az 1. pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

 

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik /engedélyező fél hatáskörébe tartozik/ tevékenységétől feltételezett, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe. (pl. .hu domain név regisztráció esetén a regisztrációs eljárás 1 munkanapot is igénybe vehet.)

 

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint minden szerződött előfizetőjének biztosítsa.

 

2.4. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.

 

2.5. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

 

2.6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

 

2.7. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett - jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

 

2.8. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme, a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik - és ez meghaladja a szerződésben foglalt limitet - minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a szolgáltatást.

 

2.9. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A díjbekérő kiküldése a tárgyidőszak előtt történik. A szolgáltatás megrendelésekor a Szolgáltató elektronikus díjbekérőt küld a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő előfizet a szolgáltatásra. A Megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8. napon belül köteles teljesíteni fizetési hátralékát, ellenkező esetben a Szolgáltató korlátozza a szolgáltatásta a szolgáltatás fordulónapja előtt 5 nappal. Az összeg beérkezése után automatizált szoftverünk kiállítja a számlát, amely már pénzügyi teljesítést nem igényel. A számla a weboldalunkról tölthető le. A számla elkészültével a szolgáltatás aktiválásra kerül.  

Elektronikus számlázáshoz kapcsolódó, NAV állásfoglalást megtalálja a következő linken:

http://www.nav.gov.hu/data/cms291458/Tajekoztato_a_2013_tol_alkalmazando_uj_szamlazasi_szabalyokrol.pdf


2.10. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató naponta a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.  A domain hosszabbítás díjának a (domain fordulónap) lejárat előtt 5 munkanappal meg kell érkeznie. Ellenkező esetben cégünk nem vállal felelősséget a hosszabbítás sikerességéért, a szolgáltatás törlésre kerül. A Megrendelő késedelmes teljesítése - ha annak rendeltetése nincs meghatározva - először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.

 

2.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.

 

2.12. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

 

2.13. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által kifizetett szolgáltatási díjat vissza nem téríteni. Ilyen esetekben a Megrendelő által kifizetett, de a Szolgáltató önhibáján kívül  nem teljesült szolgáltatási díjat jóváírjuk a felhasználó egyenlegén melyet a weboldalunkon belépbe bármely szolgáltatásunkra felhasználhat. Az egyenleget más felhasználó számára nem ruházhatja át.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően – az itt megjelölt megkötések figyelembevételével - szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül megadni.

 

3.2. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, Szolgáltató által kiállított és elektronikusan megküldött díjat esedékességkor megfizetni, a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással vagy bankkártyás befizetéssel. A befizetés megérkezésekor e-számlát állítunk ki, amely után a számlázási címet módosítani nem áll módunkban. Minden esetben számla kiállítása előtt szükséges a számlázási adatokat módosítani, melyre lehetőséget biztosítunk weboldalunkon.

Amennyiben, olyan módon fizet be, hogy az különösen magas 5% meghaladó adminisztrációs költséget eredményez cégünknek, jogosultak vagyunk áthárítani a díjat! Ilyen például banki befizetés, postai rózsaszín utalvány. Javasolt befizetési forma: bankkártya, átutalás.


3.3.1. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.) a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon használni.

 

3.3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.3.1. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 

3.3.4. Ezen ÁSZF 3.3.1. 3.3.2. és 3.4.1-3. pontjaiba foglalt, Megrendelő érdekkörébe eső ill. általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

 

3.4. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha Megrendelő magatartása különösen az alábbi pontokba ütközik:

 

3.4.1. Tilos a Szolgáltató tárterületén törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

 

3.4.2. Tilos a Szolgáltató tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

 

3.4.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása. Továbbá ilyen levelek küldésére alkalmas programok vagy kódrészletek tárolása.

 

3.5. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelősséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.

 

3.6. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

 

3.7. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért teljeskörűen felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

 

3.8. .hu domain név regisztráció esetében a Megrendelő köteles a Domainregisztrációs Szabályzatot elfogadni.

Domainregisztrációs Szabályzat http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html

4. Szerződés módosítása

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet vagy a megrendelőnek küldött e-mail útján történik.

 

4.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben vagy a megrendelő részére küldött e-mail üzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.

 

4.3. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a Szolgáltató első eltérő díjszabású számláját Megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nem teljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult szolgáltatást korlátozni.

 

4.4. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

 


5. A szerződés hatálya

5.1. Jelen szerződés 1 éves határozott időtartamra jön létre a felek között. Kivételt képez ez alól, minden olyan szolgáltatás, amit a Szolgáltató másképp határoz meg a szerződés megkötésekor.

 

5.2. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Megrendelő a megrendelőlap elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatási szerződés az első előfizetési díj megfizetésével lép hatályba.

 

5.3. Megrendelő Szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző fordulónap előtt legkésőbb 5 nappal e-mailben vagy a www.domainadminisztracio.hu weboldalon mondhatja fel a szerződést.

Önkiszolgáló Ügyfélközponton keresztül a megrendelés lemondható vagy meghosszabbítható.

 

5.4. Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerződő Felek a következő évre a szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.

 

5.5. Megrendelő a Szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. - 4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén - jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.

 

5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének - felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartalmú - póthatáridőig nem tesz eleget.

 

5.7. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a 3. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a Megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

 

5.8. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díj igényét.

 

5.8. Megrendelő a határozott idejű szerződés évközbeni felmondása esetén – kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a Megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban e-mailen, vagy az Önkiszolgáló Ügyfélközponton keresztül érvényes.

 

5.9. Az 5.5. pontban szabályozott esetben az éves díj időarányos részére, valamint a Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves díj teljes részére jogosult.

 

5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

 

 

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar Internet-szabványokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.

 

6.2. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.

 

6.3. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa) által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket http://www.iszt.hu/iszt/egyebek/aup.html Ezen irányelvek be nem tartása esetén bármely fél a szerződésszegés esetén őt megillető jogokat gyakorolhatja. A Net-Tech Consulting Kft.-vel szerződő fél a szolgáltatás elektronikus megrendelésével jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Kelt: Budapest, 2014. szeptember 1. napján

Net-Tech Consulting Kft.

Bejelentkezés
E-mail: *
Jelszó: *
Ez az oldal cookie-kat használ, hogy adatokat tároljon az Ön számítógépén.
Néhány ilyen cookie elengedhetetlen a weboldal müködéséhez és néhány segít javítani az Ön felhasználói élményét azáltal, hogy nekünk névtelenül egy kis betekintést ad a webhely használatába.